Zabytki sakralne

  |  Odsłony: 2878

Kościół w Racięcicach pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

(Zabytki sakralne)

      
Racięcice Wielkopolska Wschodnia Polska

Obecny kościół parafialny, murowany p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony został w latach 1898-1900 z fundacji Zofii Słubickiej właścicielki Lubstowa i Racięcic, staraniem ks. kanonika Józefa Ornastowskiego. Konsekrowany przez bpa Henryka Kossowskiego, sufragana włocławskiego w 1901 r. Kościół jest murowany, w stylu neogotyckim. Świątynia jest orientowana, trzynawowa z wieżą. Ołtarze są w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby rokokowe św. Marka Ewangelisty i św. Mateusza Apostoła. Mensa ołtarzowa i tabernakulum rokokowe. Naj¬cenniejszym zabytkiem kościoła była gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, rzeźbiona w drewnie, z 1430 r. W 1995 r. została ona skradziona. Na jej miejscu jest obecnie, sprowadzona z Fatimy, figura Matki Bożej Fatimskiej. W 1967 r. kościół w Racięcicach uległ pożarowi. Zniszczona została wieża, dach i malatura kościoła. Kościół został odbudowany przez ks. Wiesława Szwagrzyka. Malowidła se¬cesyjne zostały zamalowane farbami emulsyjnymi (1970 r.). W 1998 r. rozpoczęto renowację i malowanie kościoła. Odtworzono w prezbiterium historyczną polichromię z przełomu XIX i XX w. Plebania, murowana z 2 połowy XIX w., ogrodzenie plebani i cmentarne, murowane z 1900r. W czasie okupacji kościół pozostawał zamknięty przez Niemców od czerwca 1941 r. do końca stycznia 1945 r. Wewnętrzny wystrój kościoła uległ poważnej dewastacji, zniszczony został niemal wszystek sprzęt liturgiczny. Do czerwca 1941 r. duszpasterstwo prowadził miej¬scowy proboszcz, ks. Jan Topoliński, potem sprawowane było jedynie duszpasterstwo konspiracyjne.

  |  Odsłony: 3428

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Sompolnie

(Zabytki sakralne)

      
Sompolno Wielkopolska Wschodnia Polska
Wieś Sompolno wzmiankowana jest już w 1242 roku, natomiast kościół parafialny drewniany w, 1415 r., który według wizytacji z 1766 r. był w ruinie. W 1780 r. wzniesiono nowy kościół z drewna, który rozebrano w 1844 r., by na jego miejscu wybudować w latach 1845 –1847 nowy kościół, istniejący do naszych czasów. Kościół ten został wzniesiony z cegły w stylu neogotyckim, jednonawowy, otynkowany. Strop drewniany, płaski. W latach 1978 – 1980 został rozbudowany według projektu architekta inż. Bronisława Awgula z Torunia. Całość została pokryta blachą ocynkowaną. Położono nowe tynki zewnętrzne. Konsekracji rozbudowanej świątyni dokonał w roku 1984 biskup włocławski Jan Zaręba. W prezbiterium obecnego kościoła znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego – rzeźba z drewna z drugiej połowy XVIII w., barokowa, zabrana z poprzedniego, drewnianego kościoła. Parafia posiadała pacyfikał srebrny, który został skradziony przez nieznanych sprawców w roku 1994. Jest również zabytkowa monstrancja z XVIII w. Obok kościoła została wzniesiona dzwonnica, w której umieszczono dwa dzwony. Dzwonnica odnowiona w roku 1995. Część zabytkowa gruntownie odrestaurowana z nowym ołtarzem poświęconym przez ks. bp Wiesław Mering 8 listopada 2009 roku. W Sompolnie przy ul. Błankowej, na tzw. Puszczy jest kościół p.w. św. Hieronima. Zbudowany z bali na starym, zabytkowym cmentarzu w roku 1732. Restaurowany w latach 1807, 1986 i 1998. Naprawiono dach, wymieniono niektóre belki, drzwi, zabezpieczono okna przez siatkowanie. Kościół jest zbudowany na planie ośmioboku wydłużonego. Nad wejściem znajduje się wieżyczka – sygnaturka. Do tego kościoła przynależy obraz św. Hieronima z XVIII w., który przez niefachowe renowacje został zniekształcony i wymaga nowych prac konserwatorskich. Ze względu na bezpieczeństwo przechowywany jest w kancelarii parafialnej, a wystawiany bywa w ostatnią niedzielę września w czasie uroczystości odpustowych „Na Puszczy”. Na uwagę zasługuje też fragment drewnianej balustrady z XVIII w. W parafii jest kilka krzyży przydrożnych oraz kapliczek Najświętszej Maryi Pannie.
  |  Odsłony: 1771

Kościół p.w. św. Mateusza Apostoła w Lubstówku

(Zabytki sakralne)

      
Lubstówek Wielkopolska Wschodnia Polska
Wybudowany w 1639 r. z fundacji Aleksandra Głębockiego, archidiakona gnieźnieńskiego, i Magdaleny z Krzyckich Głębockiej, właścicielki wsi. Gruntownie restaurowany w latach osiemdziesiątych XX w. W 1992 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało parafii nagrodę w konkursie na najlepszego użytkownika i opiekuna zabytkowego obiektu drewnianego. Konstrukcji zrębowej, oszalowany. Orientowany. Jednonawowy, z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, do którego od strony północnej przylega zakrystia. Przy zachodniej ścianie nawy niska wieża z przybudówką od południa. Nawę i prezbiterium przykrywa wspólny dach kryty gontami, tworzący przy prezbiterium wydatny okap. Na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę. Na wieży dach czterospadowy, kryty gontami. Wewnątrz strop płaski. Wczesnobarokowe wyposażenie wnętrza z 1 poł. XVII w. Trzy ołtarze; w głównym rzeźby śś. Łukasza i Marka oraz obraz przedstawiający patrona świątyni. Na belce tęczowej krucyfiks i rzeźby Matki Boskiej, św. Jana i św. Magdaleny. Tablica erekcyjna kościoła z 1639 r. Na zewnętrznej, wschodniej ścianie prezbiterium barokowy krucyfiks
  |  Odsłony: 2316

Synagoga w Sompolnie

(Zabytki sakralne)

      
Sompolno Wielkopolska Wschodnia Polska
Synagoga w Sompolnie została wybudowana w 1912 r. na miejscu wcześniejszej. Od południa przylega do niej dawny dom rabina. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali bóżnicę. Po wojnie budynek zaadaptowano na magazyn. Obecnie znajdują się tutaj dom kultury i biblioteka. Zwój Tory pochodzący z Sompolna znajduje się w muzeum w Koninie. Murowany budynek wzniesiono na planie prostokąta. Od strony wschodniej znajduje się niewielka apsyda wzniesiona na planie wycinka koła. W bocznych aneksach umieszczono klatki schodowe. Stronę wschodnią zajmuje sala modlitewna, natomiast zachodnią - przedsionek z babińcem. Zachował się wystrój zewnętrzny i wewnętrzny synagogi.
  |  Odsłony: 1875

Drewniany kościół pw. św. Andrzeja z 1750r – Mąkolno

(Zabytki sakralne)

      
Mąkolno Wielkopolska Wschodnia Polska
Obecnie istniejący kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła został wzniesiony w la¬tach 1749-1750. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Sufit drewnia¬ny. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Gruntowny remont przeprowadzono w 1894 r. Kościół odrestaurowany wewnątrz w 1900 r. Znaczne prace remontowe wykonano także w latach siedemdziesiątych XX w. oraz konserwatorskie w 1995 r. W 1990 r. dobudowano symetrycznie przedsionek. W 1998 r. wymieniono pokrycie dachu z blachy na gonty. Ściany wewnętrzne i sufit pokryte polichromią neobarokową (na suficie tajemnice różańcowe) z 1900 r., wykonaną przez Aleksandra Przewalskiego. W ołtarzu głównym znaj¬duje się pochodzący z 2. pół. XVII w. obraz (w srebrnej sukience z tegoż czasu) Matki Bożej z Dzieciątkiem. Konserwację obrazu oraz sukienek przeprowadzono w latach 1985-1987. W ołtarzach bocznych obrazy: św. Józefa, św. Stanisława BM, św. Andrzeja Ap., św. Walentego. W kościele znajdują się ponadto: malowany na desce barokowy obraz Świętej Rodziny oraz klasycystyczna chrzcielnica z 1800 r., rzeźbiona i polichromowana. Chór muzyczny, opartyna dwóch słupach, restaurowany w 1900 r., a na nim instru¬ment muzyczny z tegoż czasu. Na cmentarzu grzebalnym kaplica grobowa Walewskich, wybudowana w 1845 r., wstylupóźno klasycystycznym. Odnowiona i przystosowana do użytku publicznego. W czasie okupacji kościół stał zamknięty przez Niemców od 19 VII 1941 do 27 I 1945 r. Wewnętrzny wystrój uległ poważnej dewastacji. Zniszczono znaczną część sprzętów litur¬gicznych, a także sześć krzyży przydrożnych i sześć kapliczek maryjnych. Proboszcz ks.JanGąsowski sprawował duszpasterstwo do 19 VII 1941 - do usunięcia go przez Niemców. Potem nie było już oficjalnego dusz¬pasterstwa.