Rozpoczynamy realizację projektu TURISA

TURISA loga

W kwietniu br. Stowarzyszenia: „Solna Dolina” z siedzibą w Kłodawie , „Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście, „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku i „Między Ludźmi i Jeziorami” z siedzibą w Kazimierzu Biskupim rozpoczęły realizację projektu współpracy pn. „Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności” o akronimie TURISA. Działania te są konsekwencją podpisanej w listopadzie 2011 roku przez partnerskie Lokalne Grupy Działania umowy współpracy dotyczącej wspólnej promocji turystycznych walorów gmin, na terenie których wymienione organizacje działają, a także podpisanej w dniu 25 kwietnia 2012 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy przyznania pomocy na realizację projektu współpracy. Operacja jest bowiem w 100% finansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Projekt obejmuje zasięgiem realizacji gminy wchodzące w skład powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego, czyli: Kłodawa, Chodów, Przedecz ( „Solna Dolina”), Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek („Wielkopolska Wschodnia”), Golina, Rzgów, Stare Miasto, Rychwał, Grodziec, Tuliszków („Solidarni w Partnerstwie”), Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Wilczyn, Ostrowite („Między Ludźmi i Jeziorami”).

Celem ogólnym projektu współpracy jest promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. Cel ogólny realizowany będzie poprzez osiąganie celów szczegółowych, w tym: promocję walorów turystyczno – rekreacyjnych oraz popularyzowanie turystycznych walorów obszaru, poprawę warunków życia mieszkańców obszarów Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększenie ruchu turystycznego, poprawę jakości i dostępności do informacji turystycznych oraz ożywienie aktywności i integracja mieszkańców.

Cele projektu współpracy będą realizowane poprzez: zakup nośników informacji turystycznej - gablot multimedialnych i infokiosków, które prezentowały będą ciekawe i atrakcyjne miejsca turystyczne, opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu współpracy, a także opracowanie i publikację albumów promujących obszar Partnerów. W ramach realizacji projektu zostanie założona także wspólna strona internetowa, która prezentowała będzie turystyczne atrakcje regionów.

Zaplanowano również organizację imprez promocyjnych pn. "TURISA partnerstwo LGD-ów - siłą Wielkopolski", w ramach których poszczególne Lokalne Grupy Działania prezentowały będą swoje obszary. Imprezy odbywać będą się w 2012 roku: 12 maja w Golinie, 17 czerwca w Wierzbinku, 2 września w Sławoszewku i 15 września w Kłodawie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, do turystów oraz wszystkich osób i instytucji zainteresowanych współpracą. Realizacja projektu zakończy się w listopadzie br.

Całkowity budżet projektu współpracy wynosi 252.502 zł, przy czym wkład finansowy Stowarzyszenia „Solna Dolina” - 63.120 zł, Stowarzyszenia „Solidarni
w Partnerstwie” - 60.000 zł, Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” - 81.842 zł, a Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami” - 47.540 zł.
Tworzenie partnerskich powiązań pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania jest sposobem na przekazywanie dobrych praktyk, rozpowszechnianie innowacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń w lokalnym rozwoju obszarów wiejskich. To także szansa na stworzenie nowego, kompleksowego i urozmaiconego produktu turystycznego. Wszelkie formy społecznej aktywności zasługują na uznanie, świadczą o zaangażowaniu i trosce o rozwój naszych lokalnych społeczności.

EU leader prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy.

 

 

 

Pokaż kierunki
      Pokaż opcje

Z :  lub 

Do      :  lub